Firma IT-Guard we współpracy z Geopartner oferuje szeroką gamę usług geofizycznych i geotechnicznych koniecznych do kompleksowego rozpoznania warunków gruntowych pod względem struktury, stanu oraz składu fizykochemicznego oraz obecności obiektów antropogenicznych czy skażeń w gruncie jak i zalegania niewybuchów, niewypałów oraz konstrukcji takich jak tunele, bunkry, fundamenty, puste przestrzenie.

I. Z zakresu geofizyki oferujemy:

1. Geologia naftowa:
- poszukiwania ropy i gazu,
- monitoring eksploatacji złóż,
- pomiary sejsmiczne w otworach (up-hole, down-hole),
- reinterpretacja archiwalnych danych geofizycznych,
- re-processing danych sejsmicznych.

2. Geologia złożowa:
- reinterpretacja archiwalnych danych geofizycznych,
- poszukiwanie i rozpoznawanie rud metali,
- poszukiwanie i rozpoznawanie złóż chemicznych i skalnych,
- poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgli kamiennych i brunatnych.

3. Wody pitne, mineralne,  lecznicze i termalne:
- poszukiwanie i rozpoznawanie wód pitnych, mineralnych i leczniczych,
- poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych,
- monitoring eksploatacji złóż.

4. Budowle liniowe:
- diagnostyka nawierzchni i podłoża dróg i linii kolejowych,
- badania wałów przeciwpowodziowych i zapór.

5. Geofizyka inżynierska:
- analiza sejsmiczności naturalnej i indukowanej,
- monitoring zanieczyszczeń wód podziemnych,
- lokalizacja naturalnych i poeksploatacyjnych pustek skalnych,
- badanie stanu infrastruktury podziemnej.

6. Archeologia i Kryminalistyka:
- lokalizacja: krypt, grobowców, fragmentów murów,
- lokalizacja miejsc pochówku,
- wykrywanie niewybuchów i niewypałów (UXO).

7. Głębokie badania geofizyczne z zakresu geologii podstawowej:
- pomiary geofizyczne,
- kompleksowa interpretacja geofizyczno - geologiczna.

II. Z zakresu geotechniki oferujemy:

1. Geologia inżynierska:
- rozpoznanie struktur geotechnicznych,
- geotechniczne badania gruntu,
- poszukiwanie złóż surowców pospolitych,
- konsultacje, doradztwo i wsparcie techniczne,
- kompleksowa interpretacja geotechniczna i geologiczna.

2. Geologia i hydrogeologia:
- poszukiwanie zasobów wód podziemnych,
- określanie poziomów wód gruntowych,
- oznaczanie kierunku spływu wód podziemnych,
- modelowanie zbiorników wód podziemnych,
- wiercenie studni eksploatacyjnych,
- tworzenie lokalnych sieci monitoringu wód podziemnych,
- wykonawstwo i nadzór odwodnień,
- tworzenie systemów uzdatniania wody,
- nadzór nad eksploatacją wód podziemnych,
- badanie jakości wód podziemnych,
- wyznaczanie stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych,
- operaty wodno – prawne.

3. Zagęszczanie gruntów:
- innowacyjna metoda zagęszczania gruntów falą sprężystą.

4. Obliczenia statecznosci:
- ocena ryzyka wystąpienia osuwiska w rejonie intensywnych opadów atmosferycznych,
- zmiana warunków gruntowych w wyniku prac ziemnych,
- wpływ posadowienia obiektów inżynieryjnych na zmianę nośności podłoża,
- wpływ ruchu komunikacyjnego na stateczność nasypów kolejowo-drogowych oraz podłoża.

5. Badania laboratoryjne:
- geotechniczne badania gruntów,
- chemiczne badania prób wód i gruntów.