1. Administratorem danych osobowych jest IT-GUARD, którego dane identyfikacyjne znajdują się w stopce strony www.it-guard.pl

Dane osobowe przekazywane naszej firmie są przetwarzane przez Administratora w celu wywiązania się z obowiązków określonych w ofertach składanych klientom naszej firmy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji usług znajdujących się w ofercie IT-Guard.

3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, według którego przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zlecenia, złożenia oferty.

4. W trakcie rejestracji, zlożenia zapytania ofertowego, zawarcia zlecenia lub umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu poprawnej realizacji zakresu usług oferowanych przez IT-GUARD, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W powyższych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Cofnięcie uprzednio udzielonych zgód, o których mowa powyżej lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych jest jednoznaczne z rezygnacją z usług firmy IT-GUARD.

5. Administrator oświadcza, że dane osobowe jego Klientów mogą być przekazane podmiotom współpracującym z IT-GUARD w celach poprawnej realizacji usług przez podwykonawców IT-GUARD w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych zleceń lub umów oraz w celach marketingowych, w szczególności dla celów przekazywania informacji na temat produktów, promocji i ofert handlowych wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej lub SMS.

6. Dane osobowe pozyskane w trakcie współpracy z Klientem przechowywane są przez cały okres trwania współpracy pomiędzy Klientem, a IT-GUARD lub jeśli współpraca została zakończona do końca okresu gwarancji lub rękojmi.

7. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: admin@it-guard.pl